Vad är borgen?

Borgensman
Av Stefan Persson Lästid: 7 min

Borgen

Att gå i borgen innebär ett löfte att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Borgensförbindelser gäller ofta lån, men förekommer även vid telefonabonnemang och leveransavtal, till exempel el och gas.

Det blir också allt vanligare med borgen i bostadssammanhang, framför allt för hyreskontrakt men även när bostadsrättsföreningar ska godkänna nya medlemmar.

Ingen formalitet

Många som ställt upp som borgensmän har varit ovetande om vilket ansvar de tagit på sig. Det har ibland uppfattats som en formalitet, ungefär som bevittnande av en namnteckning. Vänner och arbetskamrater har skrivit under för att de tyckt att det varit genant att neka. De har ofta utgått ifrån att banken eller hyresvärden bedömt att det inte ska bli några problem med betalningarna.

Men ibland har låntagaren eller hyresgästen inte varit kreditvärdig. I själva verket har en borgensman varit ett villkor för lånet, hyresavtalet eller vad det handlade om. När det sedan gått illa och borgensmännen fått betalningskrav på sig har de varit totalt oförberedda på detta.

Borgen är en säkerhet

Den som lånar ut pengar, hyr ut bostäder och liknande ska göra en fullgod kreditprövning av sin kund. Långivaren, eller hyresvärden, kan dessutom kräva någon slags säkerhet. För ett lån kan det vara exempelvis en panträtt i en fastighet, så kallad realsäkerhet, eller ett borgensåtagande, så kallad personsäkerhet.

Eftersom borgen ger en säkerhet bör låntagaren få en lägre ränta än om det saknas säkerhet. Borgen bör inte krävas slentrianmässigt. Det ska finnas sakliga skäl och överensstämma med vad som är ”god sed på marknaden”.

Borgensmannen ska prövas

Om det krävs ett borgensåtagande bör långivaren också göra en kreditprövning av borgensmannen. Han eller hon bör med god marginal kunna betala låntagarens skuld – eller uppfylla hyresgästens ekonomiska skyldigheter (hyra, kostnad för onormalt slitage med mera) – enligt avtalet.

Långivaren ska också försäkra sig om att borgensmannen förstår innebörden och konsekvenserna av sitt åtagande

Information till borgensmannen

Det är mycket viktigt att borgensmannen förstår vad han eller hon faktiskt åtar sig. Långivaren eller hyresvärden bör lämna skriftlig information där det framgår att:

 • långivaren kan kräva hela betalningen av en eller flera borgensmän om borgen inte är begränsad.
 • ett borgensåtagande finns kvar även efter en skilsmässa eller liknande från en person som man gått i borgen för.
 • borgensmannens tillgångar inklusive bostaden kan behöva säljas.

Inblick i låntagarens ekonomi

Före undertecknandet ska borgensmannen också få veta vad låntagaren har för övriga skulder, eventuella betalningsanmärkningar och om krediten gäller sanering av gamla skulder och liknande. Om låntagaren missköter sig eller om det av annan anledning finns risk för att borgensåtagandet ska utkrävas bör borgensmannen så snart som möjligt få reda på det av långivaren eller hyresvärden. Ändras lånevillkoren ska borgensmannen först godkänna dessa, annars upphör hans åtagande att gälla.

Avtalets form

Det finns inga särskilda formkrav för att ett borgensåtagande ska vara giltigt, om det inte gäller bostäder, där det finns särskilda regler. I princip kan man gå i borgen genom ett muntligt avtal. Oftast sker det dock skriftligt. Borgensmannen undertecknar en så kallad borgensmening på själva lånehandlingen.

Borgensåtaganden för hyreskontrakt ska skrivas på särskilda borgensformulär som tagits fram i förhandlingar mellan fastighetsägarorganisationer, Hyresgästföreningen och Konsumentverket.

Proprieborgen eller enkel borgen

Det finns två huvudtyper av borgen, proprieborgen och enkel borgen. En viktig skillnad ligger i när den som gått i borgen för någon annan kan bli skyldig att betala.

 • Proprieborgen är mycket vanligt förekommande. Här kan fordringsägaren omedelbart kräva vem han vill av borgensmännen eller låntagaren, så fort han inte fått betalt.
  Borgensmannen har gått i borgen ”såsom för egen skuld”. Så här kan åtagandet lyda: ”För fullgörandet av ovanstående skuldförbindelse på 200 000 kronor jämte ränta tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld, tills full betalning sker”.
 • Enkel borgen innebär att borgensmännen blir betalningsskyldiga först sedan kronofogden konstaterat att låntagaren inte kan betala. En nackdel är att skulden då kan ha vuxit kraftigt på grund av räntor och avgifter. Enkel borgen kan formuleras så här: ”För fullgörandet av ovanstående skuldförbindelse på 200 000 kronor jämte ränta tecknas härigenom borgen.”

Solidariskt eller delat ansvar

Finns det flera borgensmän för en och samma skuld har de vanligtvis ett solidariskt ansvar, det vill säga en för alla och alla för en. Långivaren kan kräva vem som helst av borgensmännen på hela beloppet om låntagaren inte betalar. (Borgensmännen har sedan möjlighet att kräva pengar av varandra, se avsnittet ”Om borgen måste betalas”).

Har borgensmännen förbehållit sig delad ansvarighet kan långivaren däremot inte kräva en enskild borgensman på mer än hans andel. Så här kan ett sådant åtagande lyda: ”För fullgörandet av ovanstående skuldförbindelse på 200 000 kronor tecknas härigenom borgen, dock att vi inte svarar för mer än 100 000 kronor vardera.”

Uppsägning och jämkning

Ett borgensåtagande kan inte sägas upp eller jämkas om inte långivaren frivilligt går med på det. Oftast krävs då en ny borgensman som långivaren kan acceptera. Undantaget är om långivaren gjort en mycket bristfällig kreditprövning av låntagaren eller borgensmannen. Samma gäller om långivaren utelämnat viktig information till borgensmannen. Då är det möjligt att få säga upp eller jämka åtagandet. För att få en sådan sak prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Du kan också gå till tingsrätten.

Hyresavtal – specialregler

När det gäller borgen i samband med hyresavtal finns vissa specialregler. I övrigt gäller det mesta som sägs här också för borgen i samband med hyresavtal.

En viktig skillnad är att borgensmannen får säga upp ett borgensåtagande för ett hyresavtal med nio månaders varsel. En uppsägning kan dock inte träda i kraft tidigare än två år efter hyrestidens början.

Om hyresgästen har flyttat från bostaden upphör värdens fordran (preskriberas) efter två år, såvida inte värden dessförinnan lämnat in en stämningsansökan eller gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Mer information om preskriptionsreglerna kan du få av din kommunala konsumentvägledare eller hos Hyresgästföreningen.

Om borgen måste betalas

Om borgensmannen blir tvungen att betala bör han eller hon se till att överta krediten. Då blir räntorna avdragsgilla i deklarationen. Den som tvingats att betala hela eller delar av ett lån har rätt att kräva tillbaka pengarna från låntagaren, så kallad regressrätt. Fordran preskriberas dock efter tio år, om inte preskriptionen avbryts innan dess. Men oftast finns det inga pengar att hämta. Om det finns flera borgensmän och de har ett solidariskt ansvar har de regressrätt mot varandra.

Skuldsanering

Enligt skuldsaneringslagen ska inte borgenslån särbehandlas. Borgenslån skrivs ned hos låntagaren på samma sätt som andra skulder. Borgensmannen har dock kvar sitt betalningsansvar mot långivaren. Med andra ord får borgensmannen ta över den skuld som låntagaren befrias ifrån i en skuldsanering.

Rådgivning och juridisk prövning

Den kommunala konsumentvägledningen eller budget- och skuldrådgivningen kan ge råd och upplysningar.
Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och tingsrätten kan pröva fall där borgensåtagandet inte tillkommit på korrekt sätt, så att borgensmannen helt eller delvis kan befrias från betalningsskyldighet. Kontakta konsumentvägledningen för information. Allmän rättshjälp kan beviljas för tvist vid domstol.

Finansinspektionen har givit ut allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, FFFS 2000:2. Fastighetsägarna Sverige, Sabos (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och HSB Riksförbunds borgensformulär för hyresbostad utarbetas i samråd med Konsumentverket/KO och Hyresgästföreningen. Råden och formulären finns hos kommunens konsumentvägledning.

Råd om borgen

Utgå ifrån att du kan bli skyldig att uppfylla hela det åtagande som du går i borgen för, till exempel betala hela skulden plus räntor och avgifter.

En god regel är att inte gå i borgen för någon som du inte skulle vara beredd att låna ut lika mycket pengar till. Tänk på att borgensansvaret inte försvinner förrän hela skulden är betald. Ta reda på hur låntagarens ekonomi ser ut! Försök att bedöma om han eller hon har en realistisk möjlighet att betala.

Var försiktig med att gå i borgen för gamla lån. Lita inte enbart på låntagarens uppgifter, utan diskutera med långivaren vad borgensåtagandet innebär och vad låntagarens förutsättningar är att kunna betala.

Innan du skriver på

 • Försök att begränsa borgensåtagandet till ett maximibelopp, eller endast kapitalbeloppet (inte räntor, avgifter och liknande).
 • Försök få tidsbegränsat borgensåtagande. Ett borgensåtagande för bostadshyresavtal, telefonabonnemang och liknande bör tidsbegränsas eller åtminstone innehålla en möjlighet till uppsägning. Observera att lagen ger en möjlighet att säga upp hyresborgen, se avsnittet ”Hyresavtal – specialregler” ovan.
 • Försök att få en enkel borgen begränsad till belopp och tid, även om det är svårt. Om ni är två som går i borgen för till exempel ett lån på 100 000 kronor, kan var och en begränsa sitt åtagande till exempelvis 50 000 kronor.
 • Lämna inte en generell borgen (se ordlistan).
 • Kräv att borgensansvaret bortfaller helt eller delvis om du avlider, insjuknar eller liknande. Om inte långivaren går med på detta, hör efter om låntagaren kan teckna försäkring mot riskerna.
 • Du kan föreslå en egen formulering av borgensåtagandet. Du behöver alltså inte skriva under den tryckta texten på formuläret. Är du tveksam, fråga konsumentvägledaren i din kommun, innan du skriver på.
 • Underteckna om möjligt borgensförbindelsen i närvaro av både långivare/hyresvärd och låntagare.
 • Kontrollera att räntan är lägre än för lån utan säkerhet.
 • Bra att veta: långivaren, till exempel hyresvärden, ska genast informera dig om misskötsel och om förändringar i låntagarens/hyresgästens ekonomi. Om du inte fått information på det sättet ska du vägra att betala den del av långivarens/hyresvärdens krav som uppkommit på grund av hans försumlighet.

Ordlista

 • Borgensman – den som går i borgen.
 • Borgenär/Fordringsägare – den som lånar ut pengarna, hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, eller den som tillhandahåller teleabonnemang eller liknande.
 • Gäldenär – den som i första hand är skyldig att betala, alltså låntagaren, hyresgästen och liknande.
 • Enkel borgen – borgensmannen blir betalningsskyldig först sedan långivaren uttömt alla möjligheter till att driva in skulden.
 • Generell borgen – borgensmannen åtar sig ett ansvar för låntagarens alla skulder nu och i framtiden. En generell borgen går dock att begränsa till ett maximibelopp. Enligt Finansinspektionens regler måste en generell borgen för konsumentkrediter ha en beloppsbegränsning.
 • Personsäkerhet – säkerhet för till exempel ett lån genom att en person går i borgen för låntagaren, det vill säga garanterar att betala tillbaks lånet om inte låntagaren kan göra det.
 • Proprieborgen – borgensmannen åtar sig att svara för låntagarens skuld såsom för egen skuld och kan då bli krävd på betalning direkt när låntagaren inte betalar.
 • Realsäkerhet – säkerhet för lån i form av fast egendom, värdepapper eller liknande, till exempel pantbrev i hus, företagsinteckningar, aktier, förlagsbevis.
 • Regressrätt – en rätt för en person, som blivit tvungen att betala ett skuldbelopp för någon annans räkning, att kräva tillbaka pengarna.
 • Solidariskt ansvar – löfte att fullgöra en gemensam förpliktelse. En långivare eller hyresvärd kan kräva hela betalningen av en borgensman, även när det finns flera.

Läs mer

Senaste inläggen