Kredity Stipendium - 5000 kr

Uppsatsstipendium för dig som ska skriva examensarbete alternativt kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Kredity – årligt stipendium inom ekonomi

Kredity Stipendium

Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under vårterminen? I sådana fall kan du ansöka om Kredity Stipendium på 5000 kr.

Stipendiet

Kreditys uppsatsstipendium är till för att ekonomiskt underlätta för dig som student under en intensiv period av uppsatsskrivande. Vi vet att denna period är studieintensiv och för bästa resultat så behöver man som student kunna avsätta tid. Vinnaren bestämmer därför själv hur stipendiet används för att uppnå de bästa förutsättningarna inför skrivandet.

Stipendiet delas ut till den eller de studenter med bäst uppsatsidé. Vi ser gärna att uppsatsen behandlar ekonomi, det föreligger dock inget krav om att uppsatsen behandlar privatekonomi. Du kan även använda dig av bredare frågeställningar. Till exempel policy, handel, finansiering eller förändring som huvudsakligt fokus.

Ansökningsperioden pågår till och med 31 mars 2025, och innefattar därmed HT24/VT25. Presentation av vinnande bidrag sker som senast 20 april 2025.

Tidigare vinnare

Här presenteras tidigare vinnare och stipendiater av Kredity Stipendium.

Vinnare HT23/VT24

Kredity Stipendium HT23/VT24 vanns av Emelie Wahlgren och David Nilsson från mäklarekonomprogrammet på Högskolan Väst. Efter en turbulent ekonomiska tid för många i Sverige med avsvalande marknader finns det en förhoppning om att saker och ting åter normaliseras, inte minst på bostadsmarknaden. Men vilka faktorer är det som styr? Emelie och David har i sin kandidatuppsats tagit sig an uppgiften att undersöka en faktor som går många förbi, om inte helt så i alla fall delvis. Nämligen hur skuldsättningen av en bostadsrättsförening påverkar slutpriset.

Emelie Wahlgren
David Nilsson

”Vi känner oss tacksamma och hedrade över att få detta Stipendium från Kredity för bästa uppsatsidé VT2024. Vi är övertygade om att vårt ämne är av avgörande betydelse, särskilt med tanke på dagens dynamiska bostadsmarknad.

I en tid där bostadsrättsföreningars ekonomi spelar en central roll för både köpare och säljare. Tack vare detta stipendium är vi ännu mer inspirerade att fortsätta vårt arbete med att bidra till en djupare förståelse för dynamiken på bostadsmarknaden. ” – Emelie Wahlgren och David Nilsson

Utdrag ur vinnande bidrag

”Syftet med denna uppsats är att belysa hur skuldsättningen av en bostadsrättsförening påverkar slutpriset på bostadsrätter i Göteborg. […] Detta kan bero på att potentiella köpare sällan går igenom föreningens ekonomi och årsredovisning innan ett köp och att köparna inte agerar rationellt.”

”Vi tror även att våra resultat kan vara av intresse för beslutsfattare inom fastighetsbranschen och för potentiella bostadsköpare.”

Vinnare HT22/VT23

Det vinnande bidraget för Kredity Stipendium HT22/VT23 skickades in av Andreas Blidberg och Ludwig Skans som skriver sin D-uppsats för examen i både Master i nationalekonomi och finans på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Med många blickar fästa på framtida teknik såsom AI och kvant-datorer valde Andreas och Ludwig att utforska något mer fundamentalt, direkt gripbart och med enorm påverkan på alla människor på jorden här och nu. Nämligen vad som driver priserna på jordbruksråvaror och det fenomen som kallas för finansialisering av råvarumarknaderna. Vilket i korthet innebär att priserna på råvaror blir mer sammankopplade med aktiemarknaden då finansiella spekulanter börjat handla i råvaror istället för bara producenter som faktiskt behöver råvarorna i sin tillverkning.

Andreas Blidberg
Ludwig Skans

”Vi vill uttrycka vår tacksamhet för att ha tilldelats Kreditys stipendie för bästa uppsatsidé HT2022/VT2023. I dagsläget läser vi masterprogrammen inom nationalekonomi och finans på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Som avslutande moment för våra studier skriver vi nu en masteruppsats om vad som driver prisförändringar i agrikulturella råvaror.

Vi tror att detta ämne är av stor betydelse, särskilt i dagens ekonomiska klimat, där agrikulturella råvaror spelar en avgörande roll i den globala livsmedelskedjan. Vi är tacksamma för den uppmärksamhet som Kredity har gett våran studie och för det ekonomiska stöd som detta stipendium ger.”- Andreas Blidberg och Ludwig Skans

Utdrag ur vinnande bidrag

Råvaruinvesteringar har visat sig vara ett attraktivt komplement till traditionella aktieportföljer. Mellan 1959 och 2004 har man kunnat sänka sin risk och fortfarande få samma avkastning genom att inkludera råvaror i sin aktieportfölj (Gorton och Rouwenhorst, 2006). Med forskning som denna upplevde råvaror kapitalinflöden som aldrig förr. Mellan 2003 och 2008 har kapitalet i råvaruterminer ökat från $15 miljarder till $200 miljarder (Tang och Xiong, 2012).”

”Eftersom värdepapper som erbjuder bred råvaruexponering även innehåller jordbruksråvaror såsom vete, majs och sojabönor så blir även priset på dessa påverkade av finansiell spekulation. Eftersom dessa utgör fundamentet för matpriser i samhället har matpriser blivit mer sammankopplade med aktiemarknadens svängningar, en utveckling som bekymrat många beslutsfattare och investerare med ett ESG-perspektiv.”

Vinnare HT21/VT22

Vinnarna av Kredity Stipendium HT21/VT22 är Vendela Angerlöv och Andrea Jernberg från Handelshögskolan i Stockholm. I en tid där subjektiva sanningar, ställningstaganden och värdesignalering tar allt mer plats i det offentliga rummet ställer sig Vendelas och Andreas uppsats frågande till vilka positiva och negativa effekter det för med sig när ett företag bestämt sig för att markera sin ståndpunkt med s.k. ”corporate activism”. Uppsatsidén bäddar både för resultat som flertalet företag kan behöva ta i beaktande, samt spännande läsning även för den som i övrigt inte föredrar lektyr med ekonomi som tema.

Vendela Angerlöv
Andrea Jernberg

”Vi är två studenter från Retail Management-programmet på Handelshögskolan i Stockholm. Vi är så hedrade och tacksamma över att få Stipendium från Kredity, och det har bidragit till att finansiera värdefull datainsamling för vår kandidatuppsats om företagsaktivism!

Detta område är inte tidigare forskat på och vi hoppas att vår studie kommer att visa sig vara värdefull för varumärken och företag. Utan detta stipendium skulle vi inte kunnat uppnå lika hög kvalitet på datan, så vi är evigt tacksamma!” – Vendela Angerlöv och Andrea Jernberg

Utvalda stycken från uppsatsidéns presentation

”The research into this area is rather limited, however, available research suggests that when companies engage in corporate activism, there are no significant consequences in terms of stock evaluations and return on investment. Since there is a lack of financial effects, we are attempting to discover why exactly companies engage in these actions and what other positive and negative effects might occur.”

”Most companies today are expected to engage in corporate social responsibility to some extent. However, it remains to be seen if corporate activism will be needed in their external communications to the same extent. We hope our thesis will contribute to this novel and highly relevant research area by providing executives a thorough understanding of topics that should be avoided, and those that could be engaged in to obtain positive economic effects and less tangible effects such as brand equity.”

Vinnare HT20/VT21

Vinnarna av Kredity Stipendium HT20/VT21 är Ellinor Vikstrand och Lovisa Fernström från civilekonomprogrammet på Linköpings universitet. Uppsatsidén avser en magisteruppsats inom företagsekonomi. Med en uppsatsidé som berör börspsykologiska faktorers inverkan på icke-professionella investerare under pandemin samt faktorer som orsakar irrationella beslut kombinerar de det högaktuella med mångfacetterad relevans för småsparare under kommande år. Därtill presenterar de en välformulerad problembeskrivning och väl avvägd metod. Vilket ser ut att bli en lovande uppsats och vi önskar dem all lycka till.

Ellinor Vikstrand
Lovisa Fernström

”Vi studerar vårt sista år på civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet.

Vi skriver nu vår magisteruppsats om börspsykologi kopplat till investerares beslutsfattande under pandemin och hoppas kunna bidra till forskningen inom detta intressanta område.

Vi vill rikta ett stort tack till Kredity som har valt oss som stipendiater!” – Ellinor Vikstrand och Lovisa Fernström

Utvalda stycken ur idé och syfte från vinnande bidrag

”Syftet med denna uppsats är att belysa i hur stor utsträckning börspsykologiska faktorer har haft en inverkan på icke-professionella investerare under pandemin orsakad av covid-19, samt kartlägga vilka faktorer som orsakat irrationella beslut. Intentionen är att undersöka huruvida det föreligger ett samband mellan investerares beslutsfattande och börspsykologiska faktorer, och således öka medvetenheten hos investerare för att förebygga förekomsten av irrationellt agerande.”

”På grund utav den kraftiga volatiliteten har konsekvenserna för många investerare vid agerande på kort sikt aldrig varit så stora, och därmed har detta börsår givit nytt ljus kring hur viktiga enskilda beslut kan vara för investeraren.”

Ansökningskrav

 • Du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats. Alternativt ett examensarbete på motsvarande nivå.
 • Du studerar vid universitet eller högskola i Sverige. Alternativt andra svenska högre läroverk.
 • Uppsatsen är planerad att skrivas under HT24/VT25.
 • Uppsatsen ska behandla ekonomi i någon aspekt. Det kan därför även handla om policyförändringar, finansiering, handel etc.

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan till kontakt@kredity.se , märk ämnesraden med Stipendium. Ansökningen måste vara oss tillhanda senast 31 mars 2025. Sena ansökningar behandlas ej.

En komplett ansökan skall innehålla följande:

 • Namn
 • Lärosäte och program
 • Kort beskrivning av uppsatsidén

Vinnaren utses av en panel som väljs ut av Kredity och bidraget presenteras på hemsidan senast 20 april 2025. Beslutet kan ej överklagas. För utbetalning av stipendiet måste vinnande bidrag kunna styrka registrering vid nämnt lärosäte.

Kredity – annual scholarship

Kredity awards a scholarship of SEK 5000 to the best idea for a thesis (bachelor or masters) on economics. Note that a broader term is applied regarding economics for our scholarship. Meaning that we also welcome applications regarding trade, finance, change in economic policies etc.

Past recipients

 • HT23/VT24 – Emelie Wahlgren and David Nilsson
 • HT22/VT23 – Andreas Blidberg and Ludwig Skans
 • HT21/VT22 – Vendela Angerlöv and Andrea Jernberg
 • HT20/VT21 – Ellinor Vikstrand and Lovisa Fernström

Requirements for a valid application

 • You are writing a bachelor- , master- och magister thesis. Or other equivalent final work to obtain a degree.
 • You study at a Swedish university or college. Or other equivalent higher education in Sweden.
 • The thesis is planned for HT24/VT25.
 • The thesis has an economic theme or proportional aspect. That includes for example finance of NGOs, trade, change in economic policy etc.

How to apply

Send your application to kontakt@kredity.se, write Stipendium as the subject. The application process closes on March 31 2025, late applications are not accepted.

A complete application includes the following.

 • Your name
 • Name of the university/college and program at which you are enrolled
 • Short description of your idea for the thesis

The winning application will be chosen by a jury and presented on the homepage not later than April 20 2025. For the scholarship to be paid out the winner must provide proof of enrollment at said university/college.

Uppdaterad: 17 april 2024