Offentliga sektorns sparande på väg mot större underskott

Offentliga sektorns sparande på väg mot större underskott.
Av Stefan Persson Lästid: 3 min

Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur på grund av hög inflation och stigande räntor. Det leder till minskad konsumtion och investeringar. BNP sjunker i år och arbetslösheten når 8,5 procent 2023. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.

Den offentliga sektorns finansiella sparande påverkas negativt av den ekonomiska nedgången, men även av budgetpropositionens åtgärder och minskade kapitalvinster. Skatteintäkterna växer långsammare då flera skattebaser försvagas. Utgiftssidan ökar betydligt snabbare än inkomstsidan, särskilt i kommunsektorn. Det resulterar i underskott på 67 respektive 69 miljarder kronor 2023 och 2024. Det strukturella sparandet ligger under målnivån för överskottsmålet båda åren.

– Den offentliga sektorns finansiella sparande visar ett underskott på 1,1 procent av BNP 2023. Det strukturella sparandet bedöms ligga under målnivån, säger Helena Kaplan, prognoschef på ESV.

Finansiella sparandet försämras ytterligare

Budgetsaldot uppvisar också ett underskott i år, ungefär i nivå med det finansiella sparandet. Nästa år minskar underskottet i budgetsaldot trots att det finansiella sparandet försämras ytterligare. Det beror bland annat på att Sverige får de första utbetalningarna från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Maastrichtskulden sjunker i år och ligger nära den nedre gränsen för toleransintervallet både i år och nästa år.

Prognos i siffror

Prognosen presenterad i siffror sammanställd av Ekonomistyrningsverket. Notera att dessa enbart behandlar offentlig sektor och inte privat dito med privatlån, räntor från privata sektorn eller Riksbankens styrränta med mera.

Prognosen i siffror202220232024
BNP – procentuell utveckling
Fasta priser, kalenderkorrigerad
2,8-0,61,3
Arbetslöshet – procent av arbetskraften7,58,08,5
Finansiellt sparande – miljarder kronor
Offentliga sektorn
45-67-69
Finansiellt sparande – procent av BNP
Offentliga sektorn
0,8-1,1-1,1
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP
Offentliga sektorn
0,30,0-0,2
Budgetsaldo – miljarder kronor164-33-20
Maastrichtskuld – procent av BNP32,831,231,9
Marginal till utgiftstaket – miljarder kronor758590
Tabell 1. Prognos i siffror från ESV.

Förhållandet till Maastrichtskulden

Maastrichtskulden är ett mått på ett lands skuld som används inom EU. Den avser hela den offentliga sektorns skuld, det vill säga statens, kommunernas och pensionssystemets skulder. Den konsoliderade skulden är därmed ett mått på storleken på den offentliga sektorns skuld till externa långivare. Maastrichtskulden är större än statsskulden som Riksgälden mäter.

Senaste inläggen