Styrränta

Vad är styrränta?

Styrränta

Styrräntan (tidigare reporänta) är den ränta som Riksbankens direktion fattar beslut om i syfte att uppnå inflationsmålet. Riksbanken ändrade namnet på reporäntan till styrräntan den 8 juni 2022 för att tydliggöra dess funktion. Styrräntan påverkar andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. Aktuell styrränta är 4 % och gäller från den 21 september 2023.

”Prognosen för styrräntan är inte helt entydig, eftersom olika källor har olika bedömningar. Enligt Riksbanken kommer styrräntan att vara oförändrad på 4,00 procent under hela 2023.”

Stefan Persson – Kredity.se
Styrränta
Bild: Styrräntans utveckling / Ekonomifakta

Vad är inflationsmålet?

Riksbanken har ett mål för hur mycket priserna ska stiga varje år. Målet är att priserna ska stiga med 2 procent. Det är bra för ekonomin om priserna stiger lite, men inte för mycket. Riksbanken kan påverka priserna genom att ändra räntan som bankerna lånar av Riksbanken. Om räntan är hög blir det dyrare att låna och då minskar efterfrågan och priserna stiger mindre. Om räntan är låg blir det billigare att låna och då ökar efterfrågan och priserna stiger mer.

Hur ofta ändras styrräntan?

Styrräntan ändras inte så ofta. Riksbankens direktion fattar normalt sett beslut om penningpolitiken fem gånger om året. Räntebeslutet annonseras i samband med publiceringen av den penningpolitiska rapporten som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Datum för ändring av eventuell ändring av styrräntan:

När är nästa räntebeslut?

Nästa räntebeslut är den 1 februari 2024. Det är då Riksbankens direktion kommer att publicera den penningpolitiska rapporten som beskriver de överväganden Riksbanken gjort när man kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Då får vi veta om styrräntan kommer att höjas, sänkas eller vara oförändrad.

Hur påverkas bolån av styrräntan?

Styrräntan påverkar bolån genom att den påverkar de räntor som bankerna erbjuder sina kunder när de lånar till bostadsköp. En högre styrränta leder till att bankernas upplåningskostnad ökar och då höjer de också sina bolåneräntor. Det blir då dyrare att låna till bostad och det kan påverka bostadspriserna och efterfrågan. En lägre styrränta leder till att bankernas upplåningskostnad minskar och då sänker de också sina bolåneräntor. Det blir då billigare att låna till bostad och det kan påverka bostadspriserna och efterfrågan.

Bolåneräntan är dock inte bara beroende av styrräntan utan också av andra faktorer som bankernas marginaler, konkurrensen på bolånemarknaden, kundernas förhandlingsförmåga och kreditvärdighet. Därför kan bolåneräntan variera mellan olika banker och olika kunder. Bolåneräntan kan också vara bunden eller rörlig, vilket innebär att den antingen är fast under en viss period eller följer marknadsräntorna.

Hur påverkar styrräntan högkostnadskrediter?

En högkostnadskredit är ett lån med en effektiv ränta som är minst 30 procentenheter högre än referensräntan. Det är oftast snabblån eller sms-lån som har så höga räntor. För dessa lån gäller särskilda regler om maxränta och kostnadstak. Maxräntan är 40 procentenheter över referensräntan och kostnadstaket innebär att du aldrig betalar mer än lånebeloppet i räntor och avgifter.

Styrräntan påverkar högkostnadskrediter genom att den påverkar referensräntan, som i sin tur påverkar maxräntan och den effektiva räntan. Om styrräntan höjs, så höjs också referensräntan och därmed maxräntan. Det betyder att långivarna kan ta ut högre räntor för sina högkostnadskrediter. Om styrräntan sänks, så sänks också referensräntan och därmed maxräntan. Det betyder att långivarna måste sänka sina räntor för att inte överskrida maxgränsen.

Exempel: Om styrräntan är 3,5 % och referensräntan är 2,5 %, så är maxräntan för en högkostnadskredit 42,5 % (2,5 % + 40 %). Om styrräntan sänks till 3 %, så sänks också referensräntan till 2 % och därmed maxräntan till 42 % (2 % + 40 %). Om styrräntan höjs till 4 %, så höjs också referensräntan till 3 % och därmed maxräntan till 43 % (3 % + 40 %).

Källa: Riksbanken.se – Vad är styrräntan?

Uppdaterad: 2 december 2023