Räntelagen

Vad är räntelagen?

Räntelagen

Räntelagen, Räntelag (1975:635), är en lag som reglerar olika aspekter av penningfordringar inom förmögenhetsrättens område. En penningfordran är en rättighet att få betalt ett visst belopp av pengar av någon annan. Förmögenhetsrätten är den del av civilrätten som handlar om ekonomiska förhållanden mellan privatpersoner och företag.

Bestämmelser i räntelagen

Räntelagen innehåller bestämmelser om:

När gäller räntelagen?

Räntelagen gäller i den mån inte annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet. Det betyder att parterna kan komma överens om andra villkor än de som lagen anger, så länge de inte strider mot lagen eller mot god sed. I lagen finns dock bestämmelser om avtalsvillkor som är utan verkan och om betalningsvillkor som är utan verkan eller som har verkan endast om borgenären uttryckligen har godkänt villkoret.

Viktigaste ur räntelagen

Här är en lista med det viktigaste ur räntelagen som är kopplat till lån och krediter:

Källa: Riksdagen.se – Räntelag (1975:635)

Uppdaterad: 25 december 2023