Balansräkning - Vad det är och hur man gör!

Vad är balansräkning?

Balansräkning

En balansräkning är en ekonomisk rapport som visar ett företags tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, oftast i samband med bokslut.

Aktivsidan och passivsidan

Balansräkningen består av två sidor som måste vara lika stora: aktivsidan och passivsidan. Aktivsidan visar företagets tillgångar och passivsidan visar hur tillgångarna har finansierats genom eget kapital och skulder. Balansräkningen kallas så eftersom den visar att det råder balans mellan dessa två sidor: tillgångar = eget kapital + skulder.

Varför är balansräkningen viktig?

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av ett företags ekonomiska ställning och värde vid en viss tidpunkt. Genom att analysera balansräkningen kan man få en uppfattning om företagets

Likviditet

Likviditet är förmågan att betala sina kortfristiga skulder i tid. Det beror på hur mycket pengar eller likvida tillgångar (som snabbt kan omvandlas till pengar) företaget har i förhållande till sina kortfristiga skulder.

En hög likviditet innebär att företaget har god betalningsförmåga och kan hantera oväntade utgifter eller investeringar.

En låg likviditet innebär att företaget kan få problem med att betala sina räkningar och kan behöva ta lån eller sälja tillgångar för att klara sig.

Solidetet

Soliditet är förmågan att betala sina långfristiga skulder och överleva på lång sikt. Det beror på hur mycket eget kapital företaget har i förhållande till sina totala skulder. Eget kapital är det riskbärande kapitalet som ägarna har satsat i företaget och som kan täcka eventuella förluster.

En hög soliditet innebär att företaget har en stark finansiell ställning och kan klara av konjunktursvängningar eller stora investeringar.

En låg soliditet innebär att företaget är beroende av lånade pengar och kan hamna i ekonomisk kris om räntor eller amorteringar ökar eller om intäkterna minskar.

Räntabilitet

Räntabilitet är förmågan att generera vinst i förhållande till det kapital som används i verksamheten. Det beror på hur effektivt företaget använder sina tillgångar och sitt eget kapital för att skapa intäkter.

En hög räntabilitet innebär att företaget har en god lönsamhet och kan växa eller dela ut pengar till ägarna.

En låg räntabilitet innebär att företaget har en dålig lönsamhet och kan behöva spara kostnader eller öka intäkterna för att förbättra sin situation.

Finansiella risker

Finansiella risker är de osäkerheter som påverkar företagets ekonomiska resultat och värde. Det beror på hur känsligt företaget är för förändringar i marknaden, konkurrensen, kundernas beteende, lagar och regler, valutakurser, räntor eller andra faktorer som ligger utanför företagets kontroll.

En hög finansiell risk innebär att företaget kan drabbas av stora svängningar i sin ekonomi och kan få svårt att uppnå sina mål eller överleva på lång sikt.

En låg finansiell risk innebär att företaget har en stabil ekonomi och kan hantera olika scenarier utan stora problem.

Hur gör man en balansräkning?

En balansräkning görs genom att sammanställa alla balanskonton i företagets bokföring vid en viss tidpunkt. Balanskonton är de konton som visar vad företaget äger (tillgångskonton) eller vad det är skyldigt (skuld- och eget kapitalkonton). Balanskonton avslutas inte vid varje period utan fortsätter från ett år till ett annat.

Anläggningstillgångar och omsättningstillgångar

För att göra en balansräkning behöver man dela in tillgångarna i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är de tillgångar som avses användas eller innehas under en längre tid, till exempel byggnader, maskiner, inventarier eller goodwill. Omsättningstillgångar är de tillgångar som förbrukas, säljs eller omvandlas till pengar under en kortare tid, till exempel kassa, bank, kundfordringar eller varulager.

Långfristiga skulder och kortfristiga skulder

Man behöver också dela in skulderna i långfristiga skulder och kortfristiga skulder. Långfristiga skulder är de skulder som ska betalas efter mer än ett år, till exempel banklån, obligationslån eller leasingavtal. Kortfristiga skulder är de skulder som ska betalas inom ett år, till exempel leverantörsskulder, skatteskulder eller checkräkningskredit.

Eget kapital

Eget kapital består av det kapital som ägarna har investerat i företaget (aktiekapital) plus det kapital som har tjänats in genom verksamheten (balanserat resultat) minus det kapital som har delats ut till ägarna (utdelning). Det egna kapitalet påverkas också av bokslutets resultat från resultaträkningen, som visar skillnaden mellan intäkter och kostnader under en period.

Mall för balansräkning

När man har sammanställt alla balanskonton sorterade efter ovanstående indelningar kan man göra en balansräkning med hjälp av ett standardformat.

Här kan du ladda ner en: Mall för balansräkning

Låt oss säga att du har ett litet företag som säljer kläder. Vid slutet av året har du följande balanskonton i din bokföring:

KontoBelopp
Aktiekapital100 000 kr
Balanserat resultat50 000 kr
Årets resultat20 000 kr
Banklån200 000 kr
Leverantörsskulder30 000 kr
Skatteskulder10 000 kr
Byggnad300 000 kr
Inventarier50 000 kr
Varulager40 000 kr
Kundfordringar60 000 kr
Kassa och bank20 000 kr

Då kan du göra en balansräkning med följande format:

AktivsidanPassivsidan
AnläggningstillgångarEget kapital
– Byggnad: 300 000 kr– Aktiekapital: 100 000 kr
– Inventarier: 50 000 kr– Balanserat resultat: 50 000 kr
Summa anläggningstillgångar: 350 000 kr– Årets resultat: 20 000 kr
OmsättningstillgångarSumma eget kapital: 170 000 kr
– Varulager: 40 000 krLångfristiga skulder
– Kundfordringar: 60 000 kr– Banklån: 200 000 kr
– Kassa och bank: 20 000 krSumma långfristiga skulder: 200 000 kr
Summa omsättningstillgångar: 120 000 krKortfristiga skulder
Summa tillgångar: 470 000 kr– Leverantörsskulder: 30 000 kr
– Skatteskulder: 10 000 kr
Summa kortfristiga skulder: 40 000 kr
Summa eget kapital och skulder: 470 000 kr

Som du kan se är summan av tillgångarna lika med summan av eget kapital och skulder, vilket visar att det råder balans i balansräkningen.

Balansomslutning

En balansomslutning visar hur stor summan av tillgångarna eller skulderna är. Tillgångarna och skulderna ska vara lika stora, det vill säga det ska vara balans i balansräkningen. Balansomslutningen ger en överblick över företagets resurser och finansiering, men säger inte så mycket om företagets lönsamhet eller värde.

Är balansräkning och balansrapport samma sak?

Nej, en balansräkning är en mer sammanfattad och justerad än en balansrapport och visar vad ett företag äger och är skyldigt vid ett visst datum, till exempel vid årets slut. En balansrapport är istället en mer detaljerad och direkt från bokföringen som visar samma sak fast under året.

Källa: Skatteverket – Balansräkning | Rättslig vägledning

Uppdaterad: 27 november 2023